About Us

Ang Talakayan.com ay isang online forum na gawang Pinoy, at para sa Pinoy. Dito ay pinag-uusapan ng mga Pinoy netizens ang teknolohiya, kumunidad, personal, libangan, at iba pang bagay na importateng salik sa pagiging isang Pilipino.

 

Malugod na tinatanggap ng mga myembro dito sa Talakayan.com ang kahit sinong netizen na nangangailangan ng diskusyon, lalong lalo na ang mga may maiaambag sa online na kumunidad na ito.